DJK-ontwerp voor ontwerpen geheel naar uw wens tegen zeer aantrekkelijke prijzen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Alg. voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf DJK-ontwerp, hierna te noemen: “DJK”, en de koper of opdrachtgever, hierna te noemen: “klant”.

Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden DJK alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door DJK.

Offerte en overeenkomst
Alle offertes van DJK – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Webhosting & Domeinregistratie
De webhosting en domeinregistratie- en onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van 1 jaar en worden u in het begin van elk jaar door DJK in rekening gebracht. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 2 maanden voor het verstrijken van het lopende jaar. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet dan loopt het contract door en weet de klant zich verplicht ook de factuur van het komende jaar te voldoen. Afwijkingen van dit artikel dienen door DJK schriftelijk bevestigd te zijn.

Website
Na het tekenen van de overeenkomst voor het bouwen van een website is de klant 50% van de overeengekomen hoofdsom per direct verschuldigd. DJK start haar werkzaamheden na ontvangst van de betaling van deze factuur. Direct bij aflevering is het restant van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar.

De klant verplicht zich alle gegevens die DJK nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van DJK en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt DJK haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

DJK behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website en ontwerpen, evenals voorbereidend materiaal. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

DJK verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant.

Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodieken, geldt dat DJK door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van minimaal twee (2) maanden de geldende prijzen en tarieven kan aanpassen.

Levertijd
De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant DJK 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan DJK niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van DJK.

Zekerheidstelling
DJK kan te allen tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van DJK ter zake eerdere (deel)leveringen of ter zake van betreffende leverantie worden voldaan.

Indien DJK de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Betaling
De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden op een door DJK opgegeven bankrekeningnummer.

Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering.

De datum van bijschrijving op de rekening van DJK is de betaaldatum.

Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is DJK gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan DJK verschuldigd.

Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.

Reclame
Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten door de klant schriftelijk bij DJK te worden gemeld.

Geringe, in de handel toelaatbare of technisch niet te voorkomen, afwijkingen in kwaliteit, kleur, vormen geen grondslag voor eventuele reclame.
De klant kan in geval van een niet tijdige en/of niet correcte levering geen aanspraak maken op enige vergoeding van vermeende schade.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
Alle uit de door DJK gesloten overeenkomsten of de ten uitvoeringlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen DJK en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats of werkelijke verblijfplaats van de klant.

Op alle overeenkomsten tussen DJK en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Download-/printversie in PDF

Logo Acrobat Reader
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu